Seznam příspěvků podle sekcí

Rozdělení sekcí do jednacích dnů:

První den 7. 9. 2022: HG1, HG5, IG6, IG8, IG10, S14, S16
Druhý den 8. 9. 2022: HG2, HG3, HG4, IG7, IG9, S13, S15

Seznam příspěvků podle sekcí

(stav k 16. 5. 2022)    Soubor ke stažení:

Hydrogeologie

HG1 Regionální hydrogeologický průzkum a dopady klimatické změny na vodní zdroje

Ústní příspěvky

HG1-01 Baier J., Milický M.: Historie, současnost a budoucnost monitoringu podzemních vod v jihočeských pánvích, vyhodnocení suché periody 2015-2020

HG1-02 Bruthans J., Grundloch J., Kadlecová R.: Mapa zranitelnosti podzemní vody k suchu pro povodí 4. řádu a osídlené části obcí v ČR

HG1-03 Kodeš V., Svátková M., Freisleben J.: Kvalita podzemních vod v ČR z pohledu organických mikropolutantů a emergentních látek

HG1-04 Nol O.: Hodnocení kolísání hladin podzemních vod

HG1-05 Novotná J., Kryštofová E., Baldík V., Rez J., Novotný R., Hadacz R., Sedláček J.: Vymezení dotačního zázemí pro vybraná krasová území České republiky

HG1-06 Novotná J.: Podzemní voda v krystaliniku

HG1-07 Rozman D., Hrkal Z.: ResiBil – Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejích dlouhodobého užívání

HG1-08 Smutek D.: Dvůr Králové nad Labem. Nové poznatky o hydrogeologii střední části rajonu 4240 Královédvorská synklinála.

HG1-09 Šíma J.: Regionální hydrogeologie Etiopie

HG1-10 Vizina A., Pavlík P. a kol.: HAMR – možnosti využití v hydrogeologii

HG1-11 Záruba J. a kol.: Vývoj hydrogeologický poměrů v čase po výstavbě D805 v okolí prackovické estakády

Postery

HG1-P01 Havlín A., Hadacz R.: Hydrometrování malých a drobných vodních toků pro potřeby projektu  Podzemní voda v krystaliniku

HG1-P02 Kůrková I., Bruthans J., Nádaskay R., Nol O.: Výzkum hydrogeologie křídové pánve v oblasti pravostranných přítoků a Jizery a Labe

HG2 Metodika a technika hydrologického a hydrogeologického výzkumu a průzkumu, standardizace průzkumných prací

Ústní příspěvky

HG2-01 Cibulka R., Tlučáková A., Klištinec J., Sásik D.: Monitorování a hodnocení kvality podzemních vod v zemědělských oblastech Slovenské republiky

HG2-02 Lanzendörfer M., Mls J.: Využití nenewtonských tekutin pro určení velikostí pórů v okolí injektovaného vrtu

HG2-03 Pastuszek F., Gregor J.: Nové alternativy řešení při krátkodobých čerpacích zkouškách.

HG2-04 Ptáček R.: Trendy v metodikách hydrogeologického průzkumu pro účely zasakování srážkových vod do horninového prostředí

HG2-05 Šeda S.: Hydrogeologická stratifikace

HG2-06 Tlučáková A., Cibulka R., Klištinec J., Michalko J.: Monitorovanie izotopového zloženia dusičnanov v podzemných vodách monitorovacej siete VÚVH na sledovanie

HG2-07 Vaněček M., Semíková H., Michálková J., Novák P., Záruba J., Sosna K., Blahutová M., Otrubová D., Stohr P., Rezek P., Nosek J., Pluhař T., Nešetřil K.: Výzkum zvýšení objemu podzemních vod intenzifikací infiltrace čištěných povrchových vod

HG2-08 Weiss T., Harmáček J.: Specifika urbánní hydrogeologie na příkladu areálu Pražského hradu

Postery

HG2-P01 Baier J., Bílý P., Rohovec J., Vašíček R.: Využití vícegeneračních neaktivních stopovačů k popisu geometrie puklinového systému horninového masivu a stanovení hydraulických a transportních parametrů

HG2-P02 Bašus J., Bruthans J.: Měření intenzity vcezování říční vody pomocí průsakoměrů ve dně řeky za aktuálních hydraulických podmínek

HG2-P03 Kunovjánek A.: Vliv ukládání stabilizátu na hladiny podzemní vody v okolí úložiště popelovin Elektrárny Chvaletice

HG2-P04 Slavík M., Lanzendörfer M.: Využití nenewtonských tekutin pro určení rozložení velikosti pórů v porézním prostředí

HG3 Využívání a ochrana zdrojů podzemních vod, vodárenství, jakost a úprava vod, komunální hydrogeologie

Ústní příspěvky

HG3-01 Bartoň J.: Využití artéských vod pod Brnem pro účely nouzového zásobování vodou

HG3-02 Černý I., Petráček M.: Kvalitativní a kvantitativní průzkum zdrojů pitné vody v jižním Moldavsku

HG3-03 Datel J., Hrabánková A.: Rezidua léčiv v povrchových a podzemních vodách v povodí nádrže Švihov na Želivce

HG3-04 Hibler D., Průša J.: Ovlivnění vodárenského objektu – vrtané studny KH-3 pandemií koronaviru

HG3-05 Kahuda D., Pech P.: Regenerace vrtů ultrazvukem a hodnocení úspěšnosti snížení dodatečných odporů

HG3-06 Kohout P., Milický M., Gvoždík L., Skalický M.: Vodárna Káraný – geochemické a hydraulické vyhodnocení původu železa v surové vodě jímacích studní čerpací stanice R38 a opatření k jeho eliminaci

HG3-07 MarešJ., Bruthans J.: Stopovací zkoušky – účinný nástroj pro odhalení potenciálních zdrojů kontaminace vodárenských objektů

HG3-08 Nakládal P.: Nové metody v opravách starých vrtů

HG3-09 Šeda S.: Renesance vodárenské hydrogeologie po pěti letech od její proklamace

HG3-10 Uhlík J., Hrkal Z., Pastuszek F.: Břehová infiltrace v povodí Moravy

Poster

HG3-P01 Beneda J., Pařízková E., Janči M.: Vyhledávání nových zdrojů pitné vody  pro obce

HG4 Kontaminace vod a horninového prostředí, analýza rizik, sanační zásahy, transportní modely

Ústní příspěvky

HG4-01 Kubricht J.: Koncepce omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti, Moldavsko

HG4-02 Svěchová B., Ličbinská M.: Hydrochemické modelování šíření anorganických polutantů v podzemních vodách a interpretace geochemických bariér na vybraných lokalitách Ostravska

HG4-03 Vencelides Z.: Vyžití modelů reaktivního transportu při  sanaci

HG5 Využívání geotermální energie, termální a minerální vody

Ústní příspěvky

HG5-01 Goliáš V., Lustik V., Cupal P., Bruthans J., Schröfel J., Kachlík V., Jílková L., Mihaljevič M.: Radioaktivní prameny v Praze

HG5-02 Kryštofová E., Novotná J., Rez J., Skácelová Z., Havlín A.: Nový pohled na geologickou stavbu struktury minerální vody v lázních Slatinice

HG5-03 Mackovič M., Vylita T.: Františkolázeňská zřídelní struktura

HG5-04 Nakládal P.: Hydraulický zkrat vyvolaný zemním výměníkem pro tepelné čerpadlo, jeho detekce a likvidace

HG5-05 Pačes T.: Solanky v Českém masivu

HG5-06 Třískala Z.: Perspektivy efektivní ochrany přírodních léčivých zdrojů a zdrojů minerálních vod v ČR

HG5-07 Vaněček Michal, Kaufmann K., Korhon J., Michálková J., Novák P., Vágnerová D., Vaněček Mirko: Tepelný potenciál důlních vod dolu Frenštát

HG5-08 Vylita T.: Ochrana minerálních vod a peloidů v CHKO Slavkovský les

Postery

HG5-P01 Chroustová K., Pasternáková B., Říčka A., Kuchovský T.: Hydrogeologická charakteristika hluboké jurské zvodně v oblasti Pasohlávky – Laa an der Thaya

HG5-P02 Sosna K., Černý M., Semíková H., Pluhař T.: Vývoj injekční směsi, monitoring a model provozu pro geotermální jímání tepla na výzkumném polygonu v Jihlavě

Inženýrská geologie

IG6 Inženýrskogeologický průzkum pro pozemní a liniové stavby

Ústní příspěvky

IG6-01 Bůžek J.: Účelový hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum pro přeložku silnice I/13 D8 Knínice – Děčín

IG6-02 Hartman M., Frýbová P.: Přetvárné vlastnosti neogenních jílů v trase železniční tratě Nezamyslice – Kojetín

IG6-03 Hruška J.: Inženýrskogeologický digitální model v BIM modelování na lokalitě Praha Smíchov

IG6-04 Matoušová V.: Vlára, VD Vlachovice – průzkum hrázního profilu

IG6-05 Mráz V., Havlice M., Suda J.: Problematika středních dělicích pásů pozemních komunikací – aktuální geotechnické požadavky na zásypový materiál, zkoušení a vliv na bezpečnost provozu

IG6-06 Polák B., Valenta J.: Od vrtu po 4D BIM model: Digitální zpracování IGHG průzkumu

IG6-07 Pospíšil P., Rapantová N.: Význam komplexního zhodnocení inženýrskogeologických podmínek pro dopravní stavby

IG6-08 Šindelář J.: Hydrogeologie na kontaktu permu a křídy v trase D11 Jaroměř – Trutnov

IG6-09 Vitásek P., Olejár F., Bažant J.: VRT Praha Běchovice – Poříčany – předběžný IGP

IG7 Inženýrskogeologický průzkum pro podzemní stavby

Ústní příspěvky

IG7-01 Aue M., Kycl P., Franěk J.: IG podmínky výstavby čtyř aktuálně navržených variant nového propojení železničních stanic Praha-Dejvice a Praha-Veleslavín ve vztahu ke geologické stavbě zájmového území reprezentované vytvořeným koncepčním 3D geologickým modelem.

IG7-02 Čech S., Dvořáková Š., Jakubová P.: Geologické poznatky z geotechnického  průzkumu tunelu Dětřichov na stavbě D35 (úsek Opatovec-Staré Město)

IG7-03 Chmelař R., Pavlík I.: Renesance terénních smykových a zatěžovacích zkoušek in situ na průzkumu pro metro D v Praze

IG7-04 Chmelař R., Tůma P., Březina B.: Průzkumná podzemní díla pro metro D v Praze v lokalitě Pankrác (úseky PAD4 a PAD 1b)

IG7-05 Krásný O. Rifl M., Dědek J.: Podrobný GTP pro tunel Maletín v trase D35 Staré  Město-Mohelnice

IG7-06 Procházka M.: Optický a akustický skener – nový pohled do horninového prostředí

IG7-07 Tlamsa J., Onysko R. a Zemánek J.: Metro I.D – doplňkový inženýrskogeologický průzkum na úsecích VO-OL a OL1

IG7-08 Zapletal A.: Doplnění předběžného průzkumu pro stavbu VMO Brno – tunelu Vinohrady

IG8 Inženýrskogeologický průzkum v urbanizovaném prostředí

Ústní příspěvky

IG8-01 Krejčí O., Bubík M., Krejčí V., Nečas J., Tomanová Petrová P., Hranáč P., Nešporová M., Hubatka F., Batka J., Švanda P.: Aktivace starého sesuvu v centru Brna v Kopečné ulici a její důsledky pro výstavbu bytového domu

IG8-02 Petyniak O., Klomínský J., Aue M., Vajskebrová M., Rukavičková L., Rous I.: Urbanistická geologie Jablonce nad Nisou

IG8-03 Špaček P.: 10 let geologického průzkumu pro vsakování

IG8-04 Valenta J.: Salvador – zástavba ve městě

Poster

IG8-P01 Pilný V., Špaček P., Dub M.: VSAKOŇ – Automatická terénní souprava pro měření infiltračních parametrů

IG9 Svahové pohyby a ostatní geodynamické jevy

Ústní příspěvky

IG9-01 Bednarik M., Csizmadia R., Mažgut M., Tornyai R.: Záchranné práce v rozsahu výkonu bezodkladných havarijných opatrení svahovej deformácie na lokalite Svätý Anton

IG9-02 Dostalík M., Novotný J.: Hydroelektrárny ve vysokohorské oblasti gruzínského Kazbegi ohrožené až poškozené přívalovými proudy

IG9-03 Ďurove J.: Rekonstrukce sesutého svahu náspu a náspů v havarijním stavu traťového úseku Hájek – Dalovice

IG9-04 Kadlíček T., Mašín D., Najser J., Jerman J.: 3D model stability vnitřní výsypky dolu Bílina

IG9-05 Rout J., Tlamsa J., Záruba J.: Inženýrskogeologické sledování svahových deformací na levém břehu VD Nechranice

IG9-06 Kopecký M. : Aktivizácia zosuvov pri realizácii zárezov v prostredí neogénu.

Postery

IG9-P01 Dvořáková Š., Jakubová P., Klíma P., Mazáč P., Mrázek J., Stejskal P.: Svahové pohyby a jiná úskalí v trase budoucího tunelu Dětřichov

IG9-P02 Hadacz R., Havlín A.: Hydrogeologické monitorovací vrty v rámci sesuvných území jako doplněk komplexních informací o deformacích na vybraných lokalitách

IG9-P03 Krejčí O. Krejčí V., Tomanová Petrová P.: Skryté sesuvy odkryté během inženýrsko-geologických prací na území města Brno

IG9-P04 Vařilová Z., Podroužek K., Belisová N.: Destabilizace skalních stěn v důsledku starých těžeb v severočeské křídě (Labských pískovcích)

IG9-P05 Dostalík M., Novotný J., Jelének J., Koucká L., Kycl P., Kýhos M., Baldík V.: Rozvojová spolupráce ČGS “Gruzie 2021” – geologické hazardy v oblasti Kazbegi

IG10 Inženýrskogeologický průzkum ve vztahu k laboratorním zkouškám

Ústní příspěvky

IG10-01 Roháč J., Kycl P.: Jak přesné jsou výsledky laboratorních zkoušek mechaniky zemin?

IG10-02 Tomášek J.: Nevhodné způsoby využití výsledků IGP pro návrh zakládání staveb

Společné sekce

S13. Využití metod užité geofyziky, dálkového průzkumu a dalších moderních metod v hydrogeologii a inženýrské geologii

Ústní příspěvky

S13-01 Bárta J.,  Belov T., Buchta J., Jirků J., Slavík L., Vilhelm, J.: Dlouhodobé monitorování pomocí geofyzikálních metod v oblasti severní stěny štoly  BZ1- XII  v PVP Bukov

S13-02 Beneš V.: Požití geofyzikálních metod pro výstavbu a údržbu vodohospodářských staveb

S13-03 Dostalík M, Baldík V., Rez J., Nečas J., Hadacz R., Novotný R.: Využití geofyzikální metody ERT pro stanovení mocnosti sedimentární výplně krasových jeskynní

S13-04 Hrutka M., Nedvěd J.: Ukázky použití geofyzikálních metod s větším hloubkovým dosahem

S13-05 Kaláb Z.: Současný stav geofyzikálních výzkumů a průzkumů v České republice

S13-06 Kašpar R., Nedvěd J.: Ukázky použití geofyzikálního měření metodou ERT na vodní hladině

S13-07 Kovářová K., Matoušková E.: Využití odrazivostní spektroskopie pro účely určení původu stavebního kamene

S13-08 Nakládal P.: Problémy při měření tepelných polí termokamerou

S13-09 Nedvěd J.: Dohledání svislého důlního díla pomocí geofyzikálních metod je oříšek

S13-10 Procházka M.: Karotáž pro objasnění příčin ovlivnění hladin

S13-11 Rout J., Kudláček V.: Využití leteckých snímků v inženýrskogeologickém průzkumu

S13-12 Slavík L., Bárta J., Vilhelm J., Belov T., Jirků J., Buchta, J.: Měřicí aparatura pro trvalý monitoring chování puklinových systémů horninového masivu

S13-13 Slavík P.: Praktické využití moderních technologií při realizaci sanačních a geotechnických staveb

S13-14 Vilhelm J., Bárta J., Slavík L., Belov T., Buchta J., Jirků J.: Dlouhodobé monitorování pomocí ERT a seismického vysokofrekvenčního prozařování v PVP Bukov

Postery

S13-P01 Šafránek J.: Likvidace vrtu na Suché Kamenici

S13-P02 Šafránek J., Šíma, J.: Modernizace a rozšíření monitoringu Pravčické Brány

S13-P03 Šafránek, J.: Odstranění graffiti z pískovce bez poškození jeho povrchu v Soutěsce řeky Kamenice

S14. Úkoly hydrogeologie a inženýrské geologie při těžbě nerostných surovin a odstraňování následků důlní činnosti

Ústní příspěvky

S14-01 Liberda A., Rapantová N., Malucha P., Grycz D., Pospíšil P., Málek O.: Výzkum vlivu postupného zatápění karvinské dílčí pánve OKR důlní vodou s vysokou salinitou na ohrožení krajiny dotčené těžbou uhlí

S14-02 Mareček L., Mazáč P., Dvořáková Š., Mrázek J., Matoušová V.: Jak najít ložisko kameniva pro stavbu hráze v prostoru karpatského flyše?

S14-03 Rapantová N., Malucha P., Petráček M., Štrof P., Košuličová M., Ličbinská M., Hotárek V.: Problematika zatápění kladenské uhelné pánve – hodnocení rizik výtoků kontaminovaných vod na povrch

S14-04 Rapantová N.: Problematika zatápění hlubinných dolů – rizika environmentálních a geotechnických dopadů ze zkušeností v ČR i ve světě

S14-05 Vaníček P., Říčka A.: Vývoj výparu z volné hladiny v oblasti vodních zdrojů Čeperka-Hrobice a písník Oplatil ovlivněné intenzivní těžbou štěrkopísků

Postery

S14-P01 Jankovec J., Leníček J.: Modelové zhodnocení hydrické rekultivace v Mostecké pánvi

S14-P02 Mertová L., Ličbinská M.: Studium vývoje zatápění uzavřeného dolu Jan Šverma v Žacléři

S15. Výzkum a průzkum hlubinných úložišť radioaktivního odpadu

Ústní příspěvky

S15-01 Černý M., Hroch T., Královcová J., Maryška J., Rapantová N.: Vliv změn vlastností geosféry na vývoj transportu radionuklidů z hlubinného úložiště do biosfér

S15-02 Kocman T., Průcha P., Musil R., Vylamová P.: Hydrologická měření prostřednictvím automatických systémů v prostoru PVP Bukov

S15-03 Mikláš O., Vencl M.: Hydrogeologické modely a jejich využití v procesu výzkumu lokalit pro hlubinné úložiště (HÚ)

S15-04 Milický M., Uhlík J., Polák M.: Hydrogeologická kritéria pro výběr lokality pro hlubinné úložiště v ČR

S15-05 Sosna K., Bukovská Z., Vondrovic L.: Mechanické vlastnosti metamorfovaných hornin dolu Rožná

S15-06 Sosna K., Zuna M., Gvoždík L., Švagera O., Smutek J.: Studium geometrie, hydraulických a migračních parametrů puklinových systémů krystalinických hornin

S15-07 Vencl M., Mikláš O., Urík J.: Hydrogeologická charakterizace lokalit pro HÚ

S16. Profesní samospráva, etika práce, celoživotní vzdělávání

Ústní příspěvky

S16-01 Datel J. V.: Význam odborně-metodické a standardizační činnosti ČAH

S16-02 Novotný P.: Prokazování kvalifikace inženýrského geologa

S16-03 Pištora Z.: Úvahy k profesní geologické komoře

S16-04 Poláčková M.: Role hydrogeologa v procesu povolování studní podle poznatků veřejného ochránce práv

S16-05 Šeda, S.: Činnost hydrogeologů a jejich profesní právní povědomí

S16-06 Šmejkalová T.: Inženýrská geologie v klimatickém století