Témata kongresů

Témata kongresu

Hydrogeologie


 1. Regionální hydrogeologický průzkum a dopady klimatické změny na vodní zdroje
 2. Metodika a technika hydrologického a hydrogeologického výzkumu a průzkumu, standardizace průzkumných prací
 3. Využívání a ochrana zdrojů podzemních vod, vodárenství, jakost a úprava vod, komunální hydrogeologie
 4. Kontaminace vod a horninového prostředí, analýza rizik, sanační zásahy, transportní modely
 5. Využívání geotermální energie, termální a minerální vody.

Témata kongresu

Inženýrská geologie


 1. Inženýrskogeologický průzkum pro pozemní a liniové stavby
 2. Inženýrskogeologický průzkum pro podzemní stavby
 3. Inženýrskogeologický průzkum v urbanizovaném prostředí
 4. Svahové pohyby a ostatní geodynamické jevy
 5. Inženýrskogeologický průzkum ve vztahu k laboratorním zkouškám
 6. Chyby v inženýrskogeologickém průzkumu a jejich následky
 7. IG služba na stavbě (přejímky piloty, základové spáry, monitorování deformací aj.)

Témata kongresu

Společná témata


 1. Využití metod užité geofyziky, dálkového průzkumu a dalších moderních metod v hydrogeologii a inženýrské geologii
 2. Úkoly hydrogeologie a inženýrské geologie při těžbě nerostných surovin a odstraňování následků důlní činnosti, podzemní voda a stavby
 3. Výzkum a průzkum hlubinných úložišť radioaktivního odpadu z pohledu IG a HG
 4. Profesní samospráva, etika v odborné práci a podnikání, výuka aplikované geologie na středních a vysokých školách, celoživotní vzdělávání

Součástí kongresových materiálů bude elektronická verze sborníku s příspěvky, a exkurzní průvodce. Vybrané příspěvky budou publikovány ve speciálním čísle časopisu Vodní hospodářství.