XVI. hydrogeologický kongres

Význam podzemní vody v měnícím se světě

IV. inženýrskogeologický kongres

Uplatnění inženýrské geologie v praxi

Ústí nad Labem, 6. –  9. září 2022

Hlavní pořadatelé

Česká asociace hydrogeologůČeská asociace inženýrských geologů

Spolupořadatelé

Český komitét IAHČeská národní skupina IAEGUnie geologických asociací (UGA)

Záštitu nad pořádáním kongresů převzali

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel České geologické služby.

Ing. Tomáš Urban, ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i.

Hydrogeologie

Regionální hydrogeologický výzkum a bilancování podzemních vod ...

Inženýrská geologie

Inženýrskogeologický průzkum pro pozemní a liniové stavby ...

Společná témata

Využití metod užité geofyziky, dálkového průzkumu ...

Pozvánka na kongresy HGIG

Ústí nad Labem, 6. - 9. Září 2022

Srdečně zveme odborníky a studenty oborů hydrogeologie, inženýrská geologie a dalších aplikovaných geologických disciplín k účasti na tradičním odborně-společenském setkání. Cílem je zhodnotit vývoj v našich oborech za uplynulé roky a prodiskutovat jejich budoucí směřování. Odborná veřejnost z celé České republiky se sejde opět po 5 letech od posledních kongresů v roce 2017 v Brně. Změny světa a společnosti, kterými procházíme v poslední době, zvýrazňují nutnost široké mezioborové spolupráce při řešení výzkumných a průzkumných úkolů aplikované geologie, při efektivním využívání přírodních zdrojů a zajišťování ochrany životního prostředí. Proto jsou na kongresech vítáni i kolegové z mnoha dalších blízkých a souvisejících oborů – zvláště z užité geofyziky, ložiskové geologie, sanačních technologií, hydrogeochemie, stavebnictví a geotechniky, hydrologie a vodního hospodářství či dálkového průzkumu Země. Kongresy jsou určeny pro odborníky z firem, výzkumných institucí, vysokých škol i orgánů státní správy a samosprávy všech stupňů. Novinkou kongresů je záměr studentské sekce, pokud bude ze strany studentů zájem.

Kontakty

Sekretariát kongresů

Česká geologická služba, HGIG kongres 2022, Ivana Faflíková, Klárov 3, 118 21 Praha 1,

Vědecký výbor HG kongresu

RNDr. Josef V. Datel, Ph.D., datel@vuv.cz, tel. +420 604381243

Vědecký výbor IG kongresu

Ing. Petr Kycl, petr.kycl@geology.cz, tel. +420 724730954

Vodní hospodářství
Civil Engeneering Journal mediální partneři