Program odborných exkurzí

Odborná hydrogeologická exkurze 9. 9. 2022


Ústí n. L. – Brná:
termální koupaliště, zachycení termální vody hlubokým vrtem, výsledky karotáže technického stavu a hydraulických poměrů ve vrtu.

Velké Žernoseky u Litoměřic: velké vodárenské jímání pro významnou část Ústeckého kraje, kvartérní a křídové vrty v prostoru Píšťanského meandru, studny s radiálními sběrači.

Vlastislav: zrekonstruovaná úpravna vody a jímací vrty ve složité hrásťovité struktuře jihovýchodního svahu Českého středohoří v drenážní oblasti Modly.

Stačí lehká turistická obuv do nenáročného terénu, předpokládaná vzdálenost chůze pěšky cca 3 km.

Odborná inženýrskogeologická exkurze 9. 9. 2022

Lokalita 1 Trasa I/13 v úseku D8 – Děčín: Jedná se o stavbu tzv. děčínského přivaděče, který by měl propojit dálnici D8 s městem Děčín. Jedná se o jednu s nejnáročnější staveb v ČR s extrémně složitými inženýrskogeologickými poměry v trase. Zatím jsou navrženy 3 varianty vedení trasy a rozhoduje se v EIA, která varianta bude preferovaná. Účelový IGP byl realizován v loňském roce. Exkurze vede od hřbitova v Jílovém podél trasy v místech s možným ovlivněním PP Jílovské tisy a v oblasti tzv. sesuvu Výrovna s naměřenými významnými pohyby.

Lokalita 2 Sesuv Stadice: V srpnu 1968 to měla být exkurzní lokalita při světovém Geologickém kongresu. Příjezd ruských okupantů vše zmařil. Po 54 letech se tak podíváme do míst, která opět ožívají při nových výzkumných pracích a vzdáme tak hold generaci inženýrských geologů, která exkurzi připravovala. Výchozím bodem exkurze budou Stadice.

Pozor: obě lokality budou vyžadovat terénní obuv, terén je středně náročný, předpokládaná vzdálenost, kterou ujdeme bude na obou lokalitách ca 5 – 6 km.